روزنه ای به آن سوی دیوار

گاه نوشت های یک الحادیاتی