روزنه ای به آن سوی دیوار

گاه نوشت های یک الحادیاتی

.

ناصح به طعن گفت که رو ترک عشق کن

محتاج جنگ نیست برادر نمی‌کنم...

                                                     (حافظ)

 

 

 

 

 

 

 


حرفی ندارم. آنچه اینجا بود هم اضافه بود.

سجاد دهقانی