روزنه ای به آن سوی دیوار

گاه نوشت های یک الحادیاتی
مطلبی در خرداد ۱۳۹۲ ثبت نشده است