روزنه ای به آن سوی دیوار

گاه نوشت های یک الحادیاتی
مطلبی در دی ۱۳۹۲ ثبت نشده است